Your business. Our DNA.

Når der indkøbes polte til besætningen bør de ved ankomst opstaldes i karantænestald. Der anbefales karantæne i minimum 8 uger. Poltene skal i karantæne for at sikre der ikke indføres uønsket smitte til din besætning, og her kan du vaccinere dine polte inden introduktionen til soholdet.

I karantænestalden skal leverandørbesætningens arbejde gøres færdigt. Da karantænestalden ikke ligger i direkte sammenhæng med den øvrige besætning, er det ekstra vigtigt, at der er stor ledelsesmæssig fokus på dette staldafsnit.

Tester alt text
Ledelsesmæssig fokus direkte på staldgangen
kan hjælpe med de daglige rutiner

Fokus kan samtidig optimeres gennem opfølgning
på kontor med f.eks. LEAN tavler

Det er her grundlaget for et langt og produktivt soliv for DanBred-søer skabes.

Fokus på staldforhold, fodring og pasning sikrer, at poltene får en god benstyrke, mavesundhed samt optimal vægt og rygspæktykkelse ved løbning – parametre, som har stor betydning for soens holdbarhed og evne til at opfostre mange store og levedygtige kuld.

Klargøring af stald - rengøringsprocedure

Stalden skal være vasket, desinficeret og udtørret, før poltene ankommer, for at sikre et lavt smittetryk.

 • Gyllekummerne tømmes
 • Stalden sættes i blød (straks efter den er tømt)

 • Vask med højtryksrenser og vand (dagen efter iblødsætning)

 • Vask med sæbe (samme dag)

 • Afskylning ved lavt tryk (samme dag)
 • Desinfektion (samme dag)

 • Grundig udtørring, hvilket vil sige at alle overflader skal være tørre og mindst 20 °C ved indsættelse af nye grise og eventuel opvarmning ved indsættelse

Udtørring af stalden kan ske med varmekanon, for at sikre hurtig udtørring og dermed forkorte tomperioden i stalden

Efter udtørring af stierne med varmekanon, skal stierne være fri for våde skjolder både på gulv og i krybber
  • Grise indsættes – Stivis indsættelse af dyrene letter arbejdsgangene i stalden

.

.

Desinfektion af vandsystem

Vandsystemet kan indeholde biofilm, fyldt med bakterier. Derfor er desinfektion af vandsystemet nødvendigt.

 • Vandsystemet tømmes og skylles igennem med brugsopløsning to gange
  • 1. gang, når drikkenipler vaskes udvendigt
  • 2. gang tidligst dagen før indsætning af dyr
 • Virketid 5 timer pr. gang
 • Gennemskylles med rent vand inden dyrene ankommer

Ved rensning af vandrørene, kan der med fordel monteres en klemme på drikkenipplen for at få vandet til at løbe

Check vandforsyningen før poltene ankommer – Et hurtigt tjek kan laves ved at trykke vand ud af de enkelte ventiler i stierne

Ankomst – indsætning og kvalitetskontrol

Når poltene ankommer skal de sikres en god modtagelse:

 • Tjek følgesedler, for at sikre at de aftalte dyr er leveret – fokus på alder og vægt

  Placeringen af poltene tilgodeser udover den sociale kontakt, samtidig et øget opsyn i hverdagen med hurtig respons på adfærd og sygdomstegn
 • Følg op på hvilke vacciner dyrene er vaccineret med, hvis dette ikke er angivet på følgeseddel
 • Polte med samme alder (sti fra leverandørbesætning) opstaldes i samme sti
 • Sørg for at der er friskt foder og vand til alle dyr ved indsættelse
 • Alle dyr gennemgås dagligt for evt. skader, fejl og tegn på sygdom efter levering

Anbefalet Temperatur: 15-20 °C

Anbefalet belægningsgrad:

Vægt Anbefalet areal Areal jf. dansk lovgivning
50 – 85 kg 0,75 – 1,00 m² pr. dyr 0,55 m² pr. dyr
85 – 110 kg 0,75 – 1,00 m² pr. dyr 0,65 m² pr. dyr
110 – kg 1,50 – 1,90* m² pr. dyr 1,00 m² pr. dyr

Løbende opgaver i karantæneperioden

Poltene er besætningens fremtid. Derfor er det vigtigt, at prioritere karantænestaldene højt og afsætte kvalificeret personale til pasningen. Dog anbefales det altid, at det personale som arbejder i karantænestaldene ikke kommer i den øvrige produktion samme dag.

 • Alle dyr skal tilses min én gang dagligt – vær opmærksom på evt. sygdomstegn
Nedskrabning og rengøring af stierne lettes under fodringen, her er det samtidig let at danne sig et hurtigt overblik over alle polte i stien
 • Ugentlig opfølgning på tilvæksten hos de enkelte aldersgrupper
 • Plan for vaccination og immunisering, afhængigt af alder, udføres i samråd med egen dyrlæge. Vær opmærksom på om poltene er vaccineret hos leverandøren!
 • Udtagning af evt. blodprøver i forhold til sundhedsstatus i soholdet

Ved den daglige gennemgang anbefales det at gå ind i stierne, så poltene vænnes til positiv menneskelig kontakt, og dermed bliver nemmere at håndtere i produktionen.

Tilsyn af poltene består ikke kun i sygdomstjek, men ophold i stierne og positiv kontakt med dyrene

VACCINATIONSPLAN

Nedenstående vaccinationsplan er vejledende.

Besætningens vaccinationsplan bør altid udarbejdes i samarbejde med besætningsdyrlægen.

Vaccine Dyr type 1. vaccination 2. vaccination Revaccination Kommentar
Glässer Polte 5½ måned 3 uger efter 1. vaccination Vaccinationen gives før levering: 2 vaccinationer med 3 ugers mellemrum.
Skal være færdigvaccinerede 2 uger før levering.
Orner 5½ måned 3 uger efter 1. vaccination Vaccinationen gives før levering: 2 vaccinationer med 3 ugers mellemrum.
Skal være færdigvaccinerede 2 uger før levering.
Porcine Parvo Virus – PPV Polte 5½ måned 3 uger efter 1. vaccination
Orner 5½ måned 3 uger efter 1. vaccination Hvert halve år
Rødsyge* Polte 5½ måned 3 uger efter 1. vaccination
Orner 5½ måned 3 uger efter 1. vaccination Hvert halve år
PCV2** Polte 5½ måned 3 uger efter 1. vaccination
Orner 5½ måned Hvert halve år
PRRS US og EU *** Polte 5½ måned 3 uger efter 1. vaccination Vaccinationsplan ved anvendelse af inaktiverede/dræbte vacciner
Orner 5½ måned 3 uger efter 1. vaccination Vaccinationsplan ved anvendelse af inaktiverede/dræbte vacciner
Clostridium (og coli) Polte 6 uger før første faring 2 uger før første faring 2 uger før hver faring
Mycoplasma Polte Ved indsættelse i karantæne 2 uger efter 1. vaccination Kan gives one shot, alt efter vaccine type
Orner Ved indsættelse i karantæne 2 uger efter 1. vaccination Kan gives one shot, alt efter vaccine type
Influenza Polte 5½ måned 3 uger efter 1. vaccination
Orner 3 gange pr. år
Nysesyge Polte Ved indsættelse i karantæne 3 uger efter 1. vaccination
Ap infektion Polte Ved indsættelse i karantæne 3 uger efter 1. vaccination

* For rødsyge bør man i karantænestalden vurdere om de yngste dyr skal boostes igen én enkelt gang.
** Ovenstående er DanBreds anbefaling i forhold til PCV2 vaccine. Nogen giver vaccinen lige inden fravænning. Det anbefales at medtænke søer og orner i vaccinationsplanen hvis der opleves problemer med PCV2. Enhver ændring i vaccinationsstrategi skal naturligvis udarbejdes i samarbejde med besætningsdyrlægen.
*** Ved anvendelse af levende PRRS vaccine, vaccineres én gang ved indsættelse i karantæne. Efter vaccination med levende vaccine skal der være mindst 12 ugers karantæne.

Fodring

Vi anbefaler nedenstående foderkurve i vækstperioden frem til løbning, hvor indholdet af fordøjeligt lysin er afgørende for tildelingen.

Det er vigtigt at poltene ikke vokser for hurtigt. Ved at holde tilvæksten på omkring 825 g/dag fra 30 kg frem til 140 kg, sikres det bedst mulige udgangspunkt for de fremtidige reproduktionsresultater. I karantænestalden følger poltene samme foderkurve som anvendes i poltestalden.

Mine noter for Karantænestald

Næste

Kunder får mest ud af DanBred